KOMPETENCIE DIGITÁLNEHO OBČANA PRE KAŽDÉ DIEŤA

Správa vyhotovená nadáciou Fundacja Szkoła z Klasą (Škola s triedou) v rámci výskumných aktivít programu Asy Internetu (Hrdinovia internetu)

BIA 4 ALL je súbor nástrojov určených na podporu pedagógov a mimovládnych organizácií, ktorých snahou je rozvíjať digitálne kompetencie detí s individuálnymi vzdelávacími potrebami. Bol vytvorený a vyvíja sa ako súčasť programu Be Internet Awesome (BIA) – programu digitálneho občianstva, ktorý učí deti, ako byť ohľaduplné, odvážne, láskavé, rozumné a silné online.

0 +

vyškolených učiteľov a učiteliek, žiakov a žiačok

0

krajín

0 +

rokov od začiatku projektu Asy Internetu (Hrdinovia internetu)

0 %+

užívateľov programu, ktorí vplyv programu hodnotia pozitívne

Deti s individuálnymi vzdelávacími potrebami prejavujú odlišné vzorce používania internetu a správania sa na internete. Hoci niektoré z nich môžu vyžadovať individuálny prístup a špecifické úpravy učebných osnov, spoločnou črtou je pre ne schopnosť využívať možnosti, ktoré im poskytuje využívanie informačných a komunikačných technológií (IKT) vo vzdelávaní. V programe Asy Internetu (Internetové esá) pracujeme s nasledujúcimi skupinami detí s individuálnymi vzdelávacími potrebami:

Aby sme reagovali na ich potreby, spolupracovali sme s renomovanými akademickými a výskumnými pracovníkmi, ako aj s odborníkmi z praxe. Spoločne sme vytvorili príručky pre pedagógov a mimovládne organizácie založené na výskume (záložka „Výskum”). V záložke „Súbor nástrojov” sme zhromaždili užitočné webové stránky a ďalšie praktické zdroje. Výsledky našej práce na prispôsobení učebných osnov BIA individuálnym vzdelávacím potrebám si môžete pozrieť v inšpiratívnom videu, v ktorom účastníci programu hodnotia jeho výsledky (záložka „Príbehy”).